Raporty bieżące na rok 2018:

Raport bieżący nr 1/2018: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

Pobierz plik

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 1

Pobierz plik

Raport bieżący nr 2/2018: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 3/2018: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Pobierz plik

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Pobierz plik

Raport bieżący nr 4/2018: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 5/2018: Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 6/2018: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 7/2018: Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 8/2018: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 9/2018: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr 11/2018: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

Pobierz plik

UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROAMDZENIE AKCJONARIUSZY OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie w dniu 27 czerwca 2018 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 12/2018: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 27.06.2018 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 13/2018: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 r.

Pobierz plik

Raporty bieżące na rok 2017:

Raport bieżący nr 43/2017: Realizacja programu motywacyjnego przez Emitenta.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 42/2017: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 41/2017: Informacja o połączeniu spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. oraz spółki NeoTu Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 40/2017: Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu Emitenta.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 39/2017: Informacja o podpisaniu umowy poręczenia

Pobierz plik

Raport bieżący nr 3/2017: Rejestracja zmian w Statucie OPTeam S.A. Publikacja tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 37/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 31.10.2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 37/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 31.10.2017 r. – korekta.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 36/2017: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 31.10.2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 35/2017: Zawarcie umowy na dostawę przez Emitenta sprzętu informatycznego dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 34/2017: Informacja o podpisaniu dokumentów poręczenia.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 33/2017: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 32/2017: Informacja o postanowieniu sądu w sprawie zastawu na akcjach spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Pobierz plik

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki OPTeam S.A

Pobierz plik

Porządek obrad i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A

Pobierz plik

Raport bieżący nr 31/2017: Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta na zawarcie umów poręczenia.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 30/2017: Informacja o wyrażeniu zgody przez Zarząd Emitenta na zawarcie umów poręczenia.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 29/2017: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 28/2017: Rejestracja zmian w Statucie OPTeam S.A. Publikacja tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 27/2017:Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu OPTeam S.A. z członkostwa w Zarządzie OPTeam S.A. z dniem 25.08.2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 26/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 03.08.2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 25/2017: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 03 sierpnia 2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 24/2017: Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A. za 2018 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 23/2017: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

Pobierz plik

Załącznik do Raportu bieżącego nr 23/2017

Pobierz plik

Raport bieżący nr 22/2017: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Pobierz plik

Załącznik do Raportu bieżącego nr 22/2017: Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej

Pobierz plik

Załącznik do Raportu bieżącego nr 22/2017: Porządek Obrad i Projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 03.08.2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 21/2017: Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 20/2017: Informacja od biegłego rewidenta w związku z rozwiązaniem umowy

Pobierz plik

Raport bieżący nr 20/2017 - KOREKTA: Raport bieżący nr 4/2017: Korekta raportu dotyczącego informacji od biegłego rewidenta w związku

Pobierz plik

Raport bieżący nr 19/2017: Informacja o rozwiązaniu umowy z biegłym rewidentem.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 18/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 25.05.2017 r

Pobierz plik

Raport bieżący nr 17/2017: Informacja o transakcjach spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 16/2017: Informacja o osobie powołanej do składu Zarządu Emitenta.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 15/2017: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 14/2017: Podjęcie decyzji o podziale zysku za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 13/2017: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 25 maja 2017r

Pobierz plik

Raport bieżący nr 12/2017: Ocena przez Radę Nadzorczą Emitenta podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 11/2017: Informacja o zawarciu umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 10/2017: Zmiana postanowień decyzji w zakresie wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie umowy lub umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 9/2017: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Pobierz plik

Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 8/2017: Informacja o umowie kredytowej pomiędzy mBank S.A. i spółką Polskie ePłatności S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 7/2017: Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie umowy lub umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w Spółce CRE PeP z mBank S.A. z siedziba w Warszawie jako zastawnikiem.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 6/2017: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 5/2017: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Polskie ePłatności S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 4/2017: Podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Polskie ePłatności S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 3/2017: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 2/2017: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 1/2017: Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Pobierz plik

Raporty bieżące na rok 2016:

Raport bieżący nr 44/2016, Podjęcie przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. decyzji o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 43/2016: Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 42/2016: Rejestracja zmian w Statucie OPTeam S.A. Publikacja tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 41/2016: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 26.10.2016 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 40/2016: Informacja o powołaniu osób do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr 39/2016: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26.10.2016 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 38/2016, Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 37/2016, Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 36/2016, Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Pobierz plik

Raport bieżący nr 35/2016, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 34/2016, Zawarcie znaczącej umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 33/2016, Zawarcie znaczącej umowy z firmą Arrow ECS Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 32/2016, Otrzymanie informacji o zniesieniu uprzywilejowania akcji spółki Polskie ePłatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 31/2016, Zawarcie aneksu do umowy gwarancji ubezpieczeniowych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 30/2016, Zawarcie znaczącej umowy z firmą DataConsult Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 29/2016, Zawarcie z funduszem Innova przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 28/2016, Kumulacja obrotów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 27/2016, Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 26/2016, Spełnienie warunku z umowy poręczenia warunkowego

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 25/2016, Informacja o zawartych umowach z funduszem Innova

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 24/2016, Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 23/2016, Spełnienie warunku przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePlatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 22/2016, Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności oraz spełnienie kolejnych warunków zawieszających

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 21/2016, Złożenie nowej oferty na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych akcji spółki Polskie ePłatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 20/2016, Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 19/2016, Zawarcie przez emitenta warunkowej umowy poręczenia

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 18/2016, Spełnienie kolejnych warunków z przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 17/2016, Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 16/2016, Spełnienie warunku przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 15/2016, Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam S.A. w dniu 11.05.2016 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 14/2016, Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 13/2016, Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 11 maja 2016 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 12/2016, Kumulacja obrotów z Max Computers Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 11/2016, Kumulacja obrotów z Veracomp S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 10/2016, Spełnienie warunku przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 9/2016, Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 8/2016, Wniosek Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 7/2016, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 6/2016, Opinia Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu OPTeam S.A .dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 5/2016, Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 4/2016, Kumulacja obrotów z firmą Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 3/2016, Kumulacja obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 2/2016, Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 1/2016, Kumulacja obrotów z ERG Technology S.A.

Pobierz plik

Raporty bieżące na rok 2015:

Raport bieżący nr: 37/2015, Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 36/2015, Przekroczenie progu obrotów z firmą HS Wrocław Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 35/2015, Przekroczenie progu obrotów z PSG Sp. z o.o

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 34/2015, Złożenie przez OPTeam S.A. oferty wstępnej na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. akcji spółki Polskie ePłatności S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 33/2015, Przekroczenie progu obrotów z Comarch SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 32/2015, Podpisanie porozumienia w sprawie pozyskania partnera inwestycyjnego dla zakupu akcji spółki Polskie ePłatności SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 31/2015, Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 30/2015, Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 29/2015, Podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 28/2015, Przekroczenie progu obrotów z RRC Poland Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 27/2015, Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 26/2015, Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji Spółki

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 25/2015, Przekroczenie progu obrotów z ARROW ECS Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 24/2015, Przekroczenie progu obrotów z Gemalto Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 23/2015, Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 22/2015, Przekroczenie progu obrotów z PGE Dystrybucja S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 21/2015, Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam S.A. w dniu 11.06.2015 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 20/2015, Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 19/2015, Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 18/2015, Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A. w 2015 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 17/2015, Opinia Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu OPTeam S.A. dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz terminów prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 16/2015, Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 15/2015, Przekroczenie progu obrotów z Elektromontaż Rzeszów S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 14/2015, Wniosek Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 13/2015, Przekroczenie progu obrotów z ERG Technology S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 12/2015, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 11/2015, Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 10/2015, Przekroczenie progu obrotów z PGE Dystrybucja S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 9/2015, Podpisanie przez OPTeam S.A. aneksu do umowy poręczenia

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 8/2015, Informacja o realizacji zobowiązań między OPTeam SA a Uniwersytetem Gdańskim oraz UNIT4 Polska Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 7/2015, Zawarcie umowy znaczącej z Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 6/2015, Zawarcie umowy znaczącej z PGE Obrót S.A. - przekroczenie progu obrotów.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 5/2015, Przekroczenie progu obrotów z ABC Data S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 4/2015, Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 3/2015, Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 2/2015, Odstąpienie od umowy znaczącej z firmą UNIT4 Polska Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 1/2015, Otrzymanie informacji o nocie księgowej wystawionej przez Uniwersytet Gdański

Pobierz plik

Raporty bieżące na rok 2014:

Raport bieżący nr: 47/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 46/2014, Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem PKO SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 45/2014, Przekroczenie progu obrotów z Comarch SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 44/2014, Przekroczenie progu obrotów z PGE Dystrybucja SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 43/2014, Przekroczenie progu obrotów z AB SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 42/2014, Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 41/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą ERG TECHNOLOGY SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 40/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą ARROW ECS Sp. z o. o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 39/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą UNIT4 TETA SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 38/2014, Przekroczenie progu obrotów z Veracomp SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 37/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą Partners in Progress Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 36/2014, Zawarcie umowy znaczącej z SIMPLE SA - przekroczenie progu obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 35/2014, Zawarcie umowy kredytowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 34/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą Gemalto Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 33/2014, Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Pobierz plik

Raporty bieżące nr: 32/2014, Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 12.06.2014 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 31/2014, Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam SA w 2014 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 30/2014, Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 29/2014, Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 28/2014, Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 12 czerwca 2014 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 27/2014, Zmiana animatora rynku dla OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 26/2014,Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 25/2014, Podpisanie przez OPTeam SA aneksu do umowy poręczenia

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 24/2014, Wniosek Zarządu OPTeam SA w przedmiocie terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 23/2014, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 22/2014, Przekroczenie progu obrotów z ABC Data SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 21/2014, Przekroczenie progu obrotów z Veracomp SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 20/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 19/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą HS Wrocław Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 18/2014, Zawarcie umowy znaczącej z PKN ORLEN SA- przekroczenie progu obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 17/2014, Rekomendacja Zarządu OPTeam SA w przedmiocie wypłaty dywidendy

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 16/2014, Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Technologiczno - Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 15/2014, Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 14/2014, Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 13/2014, Podpisanie przez OPTeam SA aneksu do umowy poręczania

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 12/2014, Przekroczenie obrotów z Uniwersytetem Gdańskim - spełnienie warunku znaczącej umowy warunkowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 11/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą UNIT4 TETA SA. Zawarcie znaczącej umowy warunkowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 10/2014, Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 9/2014, Szacunkowe wyniki finansowe OPTeam SA oraz spółki Polskie ePłatności za 2013 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 8/2014, Przekroczenie progu obrotów z Comarch SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 7/2014, Tekst jednolity Statutu OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 6/2014, Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 5/2014, Uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 10.01.2014 r. - zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 4/2014, Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 3/2014, Przekroczenie progu obrotów z Veracomp SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 2/2014, Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 1/2014, Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz plik

Raporty bieżące na rok 2013:

Raport bieżący nr: 51/2013, Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 50/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą HS Wrocław Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 49/2013, Postanowienie Sądu dotyczące rejestracji zmian w Statucie OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 48/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą ABC Data SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 47/2013, Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 26.11.2013 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 46/2013, Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 26 listopada 2013 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 45/2013, Przekroczenie progu obrotów z PKN ORLEN SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 44/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 43/2013, Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 42/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą AB SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 41/2013, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA

Pobierz plik

Korekta raportu nr: 9/2013

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 40/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raporty bieżący nr: 39/2013, Przekroczenie progu obrotów z Tech-Data Polska Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 38/2013, Przekroczenie obrotów z Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 37/2013, Przekroczenie obrotów z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym Województwa Świętokrzyskiego

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 36/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą ABC Data SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 36/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą ABC Data SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 35/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą Veracomp SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 34/2013, Zawarcie umowy znaczącej i przekroczenie progu obrotów z Politechniką Opolską Raport bieżący nr: 33/2013, Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 32/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 31/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 30/2013, Zawarcie umowy znaczącej z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaw Rzeszowie

Pobierz plik

Raport bieążcy nr: 29/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą CYFROWY POLSAT SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 28/2013, Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 27/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą COMP SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 26/2013, Przekroczenie progu obrotów z Tech-Data Polska Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 25/2013, Przekroczenie progu obrotów z RRC Poland SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 24/2013, Przekazanie informacji o nowej osobie powołanej do składu Rady Nadzorczej OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 23/2013, Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 14.06.2013 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 22/2013, Zmiany w składzie Rady Nadzorczej OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 21/2013, Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 20/2013, Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 14 czerwca 2013 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 19/2013, Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam SA w 2013 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 18/2013, Opinia Rady Nadzorczej OPTeam SA w sprawie rekomendacji Zarządu OPTeam SA dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 oraz terminów prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 17/2013, Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO SA oraz ustanowienie zastawów rejestrowych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 16/2013, Wniosek Zarządu OPTeam SA w przedmiocie terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012

Pobierz plik

Rabport bieżący nr: 15, Rekomendacja Zarządu OPTeam SA w przedmiocie wypłaty dywidendy

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 14, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 13/2013, Przekroczenie progu obrotów z Comarch SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 12/2013, Przekroczenie progu obrotów z Veracomp SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 11/2013, Przekroczenie progu obrotów z PKN ORLEN SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 10/2013, Podpisanie przez Emitenta poręczenia zobowiązań spółki stowarzyszonej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 9/2013, Plany finansowe spółki stowarzyszonej Polskie ePłatności SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 8/2013, Przekroczenie progu obrotów - 10% kapitałów własnych z firmą Gemalto Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 7/2013, Podpisanie przez Zarząd poręczeń umów kredytowych dla spółki powiązanej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 6/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą AB SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 5/2013, Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 4/2013, Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

Pobierz plik

rb_3_2018_polska_wersja.pdf

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 3/2013, Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r.

Pobierz plik

Raport bieżacy nr: 2/2013, Przekroczenie progu obrotów z firmą VERACOMP SA - kumulacja

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 1/2013, Kumulacja obrotów z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Opinia i raport biełgych rewidentów 2013

Pobierz plik

List pRezesa Zarządu OPTeam

Pobierz plik

Ośiadczenie Zarządu-raport roczny 2013

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe OPTeam za 2013

Pobierz plik

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam za 2013

Pobierz plik

Raporty bieżące na rok 2012:

Raport bieżący nr: 45/2012, Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 44/2012, Przekroczenie progu obrotów z firmą COMP SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 43/2012, Przyjęcie zamówienia na wartość znaczącą od firmy VERACOMP SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 42/2012, Przekroczenie progu obrotów z firmą VERACOMP SA - kumulacja

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 41/2012, Zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowy przelewu wierzytelności jako zabezpieczenie umowy kredytowej

Pobierz plik

Korekta raportu bieżącego nr: 40/2012 z dnia 28.11.2012 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 39/2012, Przekroczenie progu obrotów z firmą Calltech Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 38/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą HS Wrocław Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 37/2012, Zawarcie umowy znaczącej z ARROW ECS Sp. z o.o. - przekroczenie progu obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 36/2012, Zawarcie umowy znaczącej z Elektromontaż Rzeszów SA

Pobierz plik

Raport bieążacy nr: 35/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja SA - kumulacja obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 34/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą VERACOMP SA - kumulacja obrotów

Pobierz plik

Raport bieżacy nr: 33/2012, Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 32/2012, Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza: IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 31/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą TECH DATA Polska Sp. z o.o. (kumulacja obrotów), przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 30/2012, Kumulacja obrotów z firmą Comarch SA - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 29/2012, Zawarcie z firmą Veracomp SA umowy zabezpieczenia płatności

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 28/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja SA - kumulacja obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 27/2012, Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 26/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą VERACOMP SA - kumulacja obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 25/2012, Zawarcie umowy znaczącej z PKN ORLEN SA - przekroczenie progu obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 24/2012, Zawarcie umowy znaczącej z ARROW ECS Sp. z o.o. - przekroczenie progu obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 23/2012, Przekroczenie progu obrotów na wartość znaczącą z firmą INFOVER SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 22/2012, Zawarcie umowy znaczącej z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. – przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 21/2012, Informacja o wyborze oferty OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 20/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą Qumak-Sekom SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 19/2012, Złożenie zamówienia na wartość znaczącą do firmy Calltech Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 18/2012, Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam są w dniu 05.06.2012 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 17/2012, Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 05 czerwca 2012 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 16/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą VERACOMP SA - kumulacja obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 15/2012, Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO SA oraz ustanowienie zastawów rejestrowych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 14/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja SA - kumulacja obrotów

Pobierz plik

Raport biezący nr: 13/2012, Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA za rok obrotowy 2011

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 12/2012, Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam SA za 2012 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 11/2012, Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych z firmą ABC Data SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 10/2012, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 9/2012, Przekroczenie progu obrotów - 10% kapitałów własnych z firmą Gemalto Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 8/2012, Podpisanie przez Zarząd oświadczeń poręczenia umów kredytowych spółki powiązanej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA

Pobierz plik

Raport biezacy nr: 7/2012, Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 6/2012, Zawarcie umowy znaczącej z Europejskim Funduszem Leasingowym SA - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 5/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą TECH DATA Polska Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 4/2012, Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 3/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą AVNET Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 2/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą PARTNERS IN PROGRESS Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 1/2012, Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja SA - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raporty bieżące na rok 2011:

Raport bieżący nr: 82/2011, Zawarcie umowy znaczącej z ARROW ECS Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 81/2011, Zawarcie umowy znaczącej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 80/2011, Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 79/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 78/2011, Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 77/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą Comarch SA - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 76/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą Qumak-Sekom SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 75/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą HS Wrocław Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 74/2011, Złożenie zamówienia na wartość znaczącą do firmy Calltech Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 73/2011, Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce powiązanej z Emitentem

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 72/2011, Zawarcie umowy znaczącej z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 71/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą AFS Pegasus Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 70/2011, Zawarcie umowy o objęcie akcji serii E w spółce powiązanej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 69/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja SA – przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 68/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą Veracomp SA – przekroczenie progu obrotów

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 67/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.- przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 66/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą Veracomp SA - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 65/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą Tech Data Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 64/2011, Nabycie akcji OPTeam SA przez Wiceprezesa Zarządu

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 63/2011, Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 62/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą ABC Data SA - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 61/2011, Ustanowienie Prokurenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 62/2011, Zawarcie umowy znaczącej z firmą ABC Data SA - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 59/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 58/2011, Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 28.06.2011 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 57/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 56/2011, Tekst jednolity Statutu OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 55/2011, Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o rezygnacji z prokury

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 54/2011, Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 28.06.2011 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 53/2011, Zawarcie umowy znaczącej z NOVITUS SA - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 52/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 51/2011, Ustanowienie zabezpieczeń kredytu

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 50/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 49/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 48/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 47/2011, Zawarcie znaczącej umowy kredytowej oraz ustanowienie zastawów rejestrowych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 46/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 45/2011, Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjionariuszy OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 44/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 42/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 41/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 40/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 39/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 38/2011, Przekroczenie priogu obrotów - 10% kapitałów własnych z firmą Gemalto Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 37/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 36/2011, Przekroczenie progu obrotów - 10% kapitałów własnych z firmą Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 35/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 34/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 33/2011, Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza IDEA TFI SA w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 32/2011, Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza Supernova Fund SA w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 31/2011, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 30/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 29/2011, Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych wg obrotów i zamówień z firmą Gemalto Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 28/2011, Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 27/2011, Zawarcie umowy znaczącej z ARROW ECS Sp. z o.o. – przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 26/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 25/2011, Zawarcie umowy znaczącej z Politechniką Rzeszowską – przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 24/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 23/2011, Zawarcie umowy znaczącej-przekroczenie progu 10% kapitałów własnych z firmą TECH DATA Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 22/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 21/2011, Zawarcie umowy znaczącej-przekroczenie progu 10% kapitałów własnych z firmą INFOVER SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 20/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 19/2011, Solidarne poręczenie umów kredytowych spółki powiązanej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 18/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 17/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 16/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 15/2011, Zawarcie umowy znaczącej - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych z firmą Veracomp SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 14/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 13/2011, Zawarcie umowy znaczącej z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 12/2011, Korekta raportu nr 12/2011 terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 11/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 10/2011, Zawarcie umowy znaczącej z Tech-Data Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10%kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 9/2011, Zawarcie umowy znaczącej - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych z PGE Dystrybucja SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 8/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr 7/2011, Otrzymanie zawidomienia od akcjonariusza: IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 6/2011, Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza: Dom Maklerski IDM SA w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 5/2011, Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 4/2011, Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 3/2011, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 2/2011, Korekta raportu bieżącego nr 2 z dnia 04.01. 2011 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 2/2011, Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 1/2011, Korekta raportu bieżącego nr 1 z dnia 04.01. 2011 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 1/2011, Dokonanie rejestracji połącznia OPTeam SA ze spółką zależną ELEKTRA Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raporty bieżące na rok 2010:

Raport bieżący nr: 42/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 41/2010, Realizacja kontraktu - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 40/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 39/2010, Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 21.12.2010 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 38/2010, Uchwały powzięte przez NWZA OPTeam SA w dniu 21.12.2010 r.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 37/2010, Ustanowienie Prokurenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 36/2010, Zawarcie umowy znaczącej - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 35/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 34/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 33/2010, Ponowne zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu OPTeam SA z ELEKTRA Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 32/2010, Zawarcie umowy znaczącej - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 31/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 30/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 29/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 28/2010, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 27/2010, Zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu OPTeam SA z ELEKTRA Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 26/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 25/2010, Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 24/2010, Zawarcie umowy znaczącej - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 23/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 22/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 21/2010, Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 20/2010Rozszerzenie poręczenia wekslowego do kredytu dla spółki zależnej działającej pod firmą ELEKTRA Sp. z o.o.

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 19/2010, Transakcje animatora na akcjach Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 18/2010, Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia OPTeam SA ze spółką zależną ELEKTRA Sp. z o.o. oraz plan połączenia i sprawozdania zarządów łączących się spółek

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 17/2010, Wprowadzenie akcji OPTeam SA do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 16/2010, Informacja o rejestracji akcji OPTeam SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 15/2010, Dopuszczenie akcji OPTeam SA do obrotu na Głównym Rynku GPW

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 14/2010, Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji OPTeam SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 13/2010, Informacja o wycofaniu wniosku o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na GPW

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 12/2010, Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 11/2010, Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r. wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 10/2010, Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji OPTeam SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 9/2010, Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 8/2010, Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 7/2010, Wybór Biegłego Rewidenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 6/2010, Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Pobierz plik

Raport bieżacy nr: 5/2010, Zakończenie subskrypcji akcji

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 4/2010, Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Emitenta

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 3 / 2010, Przydział akcji serii D

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 2 / 2010, Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej

Pobierz plik

Raport bieżący nr: 1 / 2010, Przystąpienie do systemu ESPI

Pobierz plik