Oferta publiczna akcji

W dniu 08 czerwca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny OPTeam. Na jego podstawie oferowanych zostało 1 400 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D w tym:

Na podstawie Prospektu zaoferowano 1 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, w tym:

  • w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - do objęcia 1 050 000 akcji serii D,
  • w ramach Transzy Otwartej - do objęcia 350 000 akcji serii D.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wyniosła 5,44 zł.

Harmonogram oferty przedstawiał się następująco:

EtapCzas
Składanie Deklaracji Nabycia od 22 czerwca 2010 r. do 24 czerwca 2010 r., do godziny 17.00
Otwarcie Publicznej Subskrypcji 29 czerwca 2010 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od 29 czerwca 2010 r. do 28 lipca 2010 r.
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji 28 lipca 2010 r.
Przydział Akcji Oferowanych 4 sierpnia 2010 r.

Oferujący akcje - Dom Maklerski IDMSA

W dniu 4 sierpnia 2010 roku Zarząd OPTeam dokonał przydziału akcji serii D zaoferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej.

Zarząd OPTeam SA przydzielił osobom i instytucjom łącznie 1 000 000 akcji serii D, w tym w ramach:

  • Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 902 270 akcji
  • Transzy Otwartej - 97 730 akcji 

Wpływy brutto z emisji wyniosły 5,44 mln zł.

Prospekt emisyjny i aneksy

W dniu 8 czerwca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny OPTeam SA sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii D oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii A, B, C i D oraz Praw Do Akcji Serii D.

Zastrzeżenie prawne

Jedynym obowiązującym źródłem informacji o oferowaniu akcji stanowi wyłącznie Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji OPTeam do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy w sprawie prospektu lub Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym, ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w II części Prospektu pt. ”Czynniki ryzyka”.

Historia operacji na akcjach

Na dzień 1 stycznia 2005 r. stosownie do treści Statutu Spółki, na którego brzmienie wspólnicy Spółki wyrazili zgodę podejmując uchwałę o przekształceniu „OPTIMUS--Comfort" Sp. z o.o. w OPTeam S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosił 500 000 zł i dzielił się na 50 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł każda i został, stosownie do postanowienia § 3 ust. 2 Statutu OPTeam S.A., w całości pokryty majątkiem „OPTIMUS--Comfort" Sp. z o.o., w związku z jej przekształceniem w spółkę akcyjną. W konsekwencji powyższego wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wskazuje na aportowy charakter akcji Spółki o wartości nominalnej 500 000 zł, tj. akcji serii A.

Akcje serii A były akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi:

  • co do dywidendy- w ten sposób, że jedna akcja serii A dawała prawo do dywidendy w wysokości 150% kwoty dywidendy z akcji zwykłych;
  • co do pierwszeństwa pokrycia w majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.

W dniu 31 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2007 r. z kwoty 500 000 zł do kwoty 550 000 zł tj. o 50 000 zł w drodze utworzenia 5 000 akcji serii B, o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje serii B zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy, tj. Panów: Janusza Bobera, Andrzeja Pelczara, Wacława Irzeńskiego oraz Ryszarda Woźniaka, w częściach równych. Cena emisyjna akcji serii B równa była wartości nominalnej akcji.

Dnia 29 lutego 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. podjęło uchwałę nr 9 w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz uchwałę nr 10 w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki. Na mocy przedmiotowych uchwał dokonano zamiany wszystkich akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmieniono wartość nominalną akcji serii A i B z 10 zł na 0,10 zł każda. Przedmiotowe zmiany zostały zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 13 marca 2008 r.

Dnia 31 sierpnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki. Na mocy przedmiotowej uchwały kapitał zakładowy OPTeam S.A. został podwyższony z kwoty 550 000 zł do kwoty 630 000 zł, to jest o kwotę 80 000 zł, poprzez emisję 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii C została określona na 3,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 28 października 2009 r.

W dniu 8 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. podjęło uchwałę nr 2 w sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, na mocy której kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 100 000 zł i nie wyższą niż 140 000 zł, tj. z kwoty 630 000 zł do kwoty nie niższej niż 730 000 zł i nie wyższej niż 770 000 zł, w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda w liczbie nie mniejszej niż 1 000 000 i nie większej niż 1 400 000 akcji.

Akcje serii D zostały zaoferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji Spółki zakończonej w dniu 28 lipca 2010 r. Cena emisyjna akcji została ustalona na 5,44 zł za jedną akcję. W ramach pierwszej publicznej oferty inwestorzy złożyłi zapisy na 1 000 000 akcji serii D. Zarząd dokonał przydziału tych akcji w dniu 4 sierpnia 2010 r. Tym samym kapitał zakładowy OPTeam S.A. został podwyższony z kwoty 630 000 zł do kwoty 730 000 zł, to jest o kwotę 100 000 zł. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 5 sierpnia 2009 r.

Pierwsze notowanie akcji OPTeam S.A. na GPW miało miejsce w dniu 11 października 2010 r.