Tytuł zamówienia:
Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania - platformy e-D2D w związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci platformy e-D2D wykorzystującej technologię beaconów do wsparcia pracy pracowników mobilnych” (RPPK.01.04.01-18-0147/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP.

Cel zamówienia:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i stanowi zadanie w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci platformy e-D2D wykorzystującej technologię beaconów do wsparcia pracy pracowników mobilnych” nr umowy RPPK.01.04.01-18-0147/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o łącznej szacunkowej wartości zamówienia wyższej niż 206 tys. Euro.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania - platformy e-D2D, składającej się ze środowiska webowego oraz aplikacji mobilnej wykorzystującej technologię beacon na systemach Android, iOS.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe

Pobierz plik

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Pobierz plik

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pobierz plik

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Pobierz plik

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Pobierz plik

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Pobierz plik

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Pobierz plik

Opis projektu:

Projekt polega na zakupie usług doradczych mających na celu opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności spółki OPTeam w obszarze sprzedaży specjalistycznego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania projektami budowlanymi. Efektem końcowym będzie dostarczenie spółce kompleksowej strategii rozwoju eksportu dla systemu do zarządzania projektami budowlanymi na rekomendowanych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 59 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 47 200,00 PLN

Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Szczegóły
Nazwa programu  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość projektu 1 346 386,20 PLN
Wartość dofinansowania 738 411,72 PLN
Okres realizacji projektu 01.10.2013 r. – 31.05.2015 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie 1.6 Schemat A Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
Wartość projektu 2 462 329,62 PLN
Wartość dofinansowania 1 008 534,90 PLN
Okres realizacji projektu 02.09.2013 r. – 30.05.2015 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Wartość projektu 399 320,00 PLN
Wartość dofinansowania 199 660,00 PLN
Okres realizacji projektu 01.01.2013 r. - 31.12.2014 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Wartość projektu 12 500,00 PLN
Wartość dofinansowania 10 000,00 PLN
Okres realizacji projektu 01.03.2012 r.-31.07.2012 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Wartość projektu 952 759, 80 PLN
Wartość dofinansowania 952 759, 80 PLN
Okres realizacji projektu 01.03.2012 r. - 30.11.2013 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Wartość projektu 940 537,44 PLN
Wartość dofinansowania 883 818,72 PLN
Okres realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2013 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP
Wartość projektu 774 700,00 PLN
Wartość dofinansowania 270 000,00 PLN
Okres realizacji projektu 18.12.2009 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Wartość projektu 677 180,00 PLN
Wartość dofinansowania 677 180,00 PLN
Okres realizacji projektu 01.01 2010 r. - 31.12.2011 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Wartość projektu 1 451 620,12 PLN
Wartość dofinansowania 1 451 620,12 PLN
Okres realizacji projektu 01.11.2009 r. - 31.12.2011 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Wartość projektu 1 428 163,24 PLN
Wartość dofinansowania 573 580,03 PLN
Okres realizacji projektu 01.10.209 r. – 30.09.2011 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość projektu 3 221 399,00 PLN
Wartość dofinansowania 1 551 740,00 PLN
Okres realizacji projektu 15.07.2009 r. – 30.04.2011 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Wartość projektu 898 027,02 PLN
Wartość dofinansowania 898 027,02 PLN
Okres realizacji projektu 01.03.2009 r. – 28.02.2011 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Wartość projektu 620 327,61 PLN
Wartość dofinansowania 620 327,61 PLN
Okres realizacji projektu 01.10.2008 r. – 31.01.2010 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Wartość projektu 18 492 740,00 PLN
Wartość dofinansowania 9 003 700,00 PLN
Okres realizacji projektu 15.09.2008 r. – 31.07.2010 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Wartość projektu 596 302,00 PLN
Wartość dofinansowania 596 302,00 PLN
Okres realizacji projektu 01.08.2008 r. – 30.09.2009 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Wartość projektu 157 994,43 PLN
Wartość dofinansowania 157 994,43 PLN
Okres realizacji projektu 01.06.2007 r. – 31.03.2008 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Wartość projektu 29 000,00 PLN
Wartość dofinansowania 14 950,00 PLN
Okres realizacji projektu 01.02.2007 r. – 31.03.2007 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Wartość projektu 195 589,24 PLN
Wartość dofinansowania 97 794,62 PLN
Okres realizacji projektu 29.12.2006 r. – 30.04.2007 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Wartość projektu 569 008,00 PLN
Wartość dofinansowania 233 200,00 PLN
Okres realizacji projektu 01.09.2006 r. – 30.09.2007 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Wartość projektu 199 765,05 PLN
Wartość dofinansowania 199 765,05 PLN
Okres realizacji projektu 10.06.2006 r. – 31.01.2008 r.
Szczegóły
Nazwa programu  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Wartość projektu 566 582,23 PLN
Wartość dofinansowania 566 582,23 PLN
Okres realizacji projektu 01.04.2006 r. – 30.09.2007 r.
Szczegóły
Nazwa programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Przedsiębiorczość w Polsce Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Wartość projektu 56 287,24 EUR
Wartość dofinansowania 28 143,62 EUR
Okres realizacji projektu 08.02.2006 r. – 30.06.2006 r.
Szczegóły
Nazwa programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Wartość projektu 155 188,60 PLN
Wartość dofinansowania 155 188,60 PLN
Okres realizacji projektu 01.07.2005 – 31.03.2006 r.
Szczegóły
Nazwa programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Przedsiębiorczość w Polsce Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Wartość projektu 23 710,00 EUR
Wartość dofinansowania 11 855,00 EUR
Okres realizacji projektu 01.02.2005 r. – 30.03.2005 r.
Szczegóły
Nazwa programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Przedsiębiorczość w Polsce Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Wartość projektu 65 654,78 EUR
Wartość dofinansowania 32 825,89 EUR
Okres realizacji projektu 29.12.2004 r. – 01.03.2005 r.
Szczegóły
Nazwa programu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Wartość projektu 191 824,16 PLN
Wartość dofinansowania 95 912,08 PLN
Okres realizacji projektu 15.12.2004 r. – 30.07.2005 r.
Szczegóły
Nazwa programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Wartość projektu 16 049,09 EUR
Wartość dofinansowania 4 012,27 EUR
Okres realizacji projektu 14.05.2003 r. – 30.06.2003 r.
Szczegóły
Nazwa programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw Program Rozwoju Przedsiębiorstw
Wartość projektu 8 563,30 EUR
Wartość dofinansowania 4 000,00 EUR
Okres realizacji projektu 26.11.2002 r. – 05.05.2003 r.
Szczegóły
Nazwa programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Wartość projektu 43 950,00 EUR
Wartość dofinansowania 10 987,00 EUR
Okres realizacji projektu 15.10.2002 r. – 30.06.2003 r.
Szczegóły
Nazwa programu Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 r. Dotacja na uzyskanie certyfikatu
Wartość projektu 40 000,00 PLN
Wartość dofinansowania 24 000,00 PLN
Okres realizacji projektu 02.09.2002 r. – 15.04.2003 r.