Podstawowe dane finansowe oraz wskaźniki finansowe OPTeam S.A. za ostatnie pięć lat obrotowych.

Wybrane dane finansowe * (tys. zł)201020112012201320142015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów** 59 057 77 100 91 469 93 304 98 042 79 697
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 646 2 560 3 097 3 240 3 898 2 913
Zysk (strata) brutto - przed opodatkowaniem 2 355 2 259 2 581 2 854 3 600 2 782
Zysk (strata) netto 2 074 1 953 2 095 2 493 2 955 2 441
Aktywa razem 52 306 60 313 63 699 57 098 57 005 50 206
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 491 40 458 41 749 33 238 30 994 23 447
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 11 358 10 410 9 382 8 544 8 132 8 889
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 23 133 30 048 32 367 24 694 22 862 14 558
Kapitał własny 17 815 19 855 21 950 23 860 26 011 26 759
Kapitał zakładowy 730 730 730 730 730 730
Liczba akcji na koniec okresu (szt.) 7 300 tys. 7 300 tys. 7 300 tys. 7 300 tys. 7 300 tys. 7 300 tys.
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za dany rok (w PLN) 0,00 0,00 0,08 0,11 0,15 0,17

Podstawowe wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe *201020112012201320142015
Rentowność sprzedaży zysk netto/ przychody ze sprzedaży 3,51% 2,53% 2,29% 2,67% 3,01% 3,06%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,02 1,01 1,06 1,18 1,30 1,52
Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,66 0,67 0,66 0,58 0,54 0,47
Wskaźnik rentowności na aktywach ROA zysk netto/aktywa ogółem 3,97% 3,24% 3,29% 4,37% 5,18% 4,86%

* Za rok 2010 prezentowane są dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej tj. OPTeam S.A.oraz Spółki zależnej Elektra Sp. z o.o. - na podstawie sprawozdań skonsolidowanych wg MSSF.

** Przychody ze sprzedaży za rok 2010 ze sprawozdania zysków i strat sporządzanego w wersji kalkulacyjnej.

Pobierz podstawowe dane finansowe OPTeam S.A. w formacie .xls: