Podstawowe dane finansowe oraz wskaźniki finansowe OPTeam S.A. za ostatnie pięć lat obrotowych.

Wybrane dane finansowe * (tys. zł)201320142015*20162017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 304 98 042 79 697 76 958 68 508
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 240 3 898 2 351 -7 190 -4 158
Zysk (strata) brutto - przed opodatkowaniem 2 854 3 600 2 219 26 875 -5 533
Zysk (strata) netto 2 493 2 955 1 878 21 417 -5 460
Aktywa razem 57 098 57 005 50 206 60 287 48 102
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 238 30 994 24 009 26 397 19 672
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 8 544 8 132 8 889 8 129 7 113
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 24 694 22 862 15 120 18 268 12 559
Kapitał własny 23 860 26 011 26 197 33 890 28 430
Kapitał zakładowy 730 730 730 730 730
Liczba akcji na koniec okresu (szt.) 7 300 tys. 7 300 tys. 7 300 tys. 7 300 tys. 7 300 tys.
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za dany rok (w PLN) 0,11 0,15 0,17 1,71 0,00

*dane przekształcone

Podstawowe wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe *201320142015*20162017
Rentowność sprzedaży zysk netto/ przychody ze sprzedaży 2,67% 3,01% 2,36% 27,83% -7,97%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,24 1,30 1,46 2,03 1,42
Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,58 0,54 0,48 0,44 0,41
Wskaźnik rentowności na aktywach ROA zysk netto/aktywa ogółem 4,37% 5,18% 3,74% 35,53% -11,35%

*dane przekształcone

Pobierz podstawowe dane finansowe OPTeam S.A. w formacie .xls: