Projekt realizowany w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej hi-tech.

Wartość projektu: 2 574 906,00 zł.

Wartość dofinasowana: 1 067 377,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. - 29.02.2016 r.

„Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Projekt European Education Connectivity Solution (EECS) prowadzony jest przez frameworkkonsorcjum składające się z trzech europejskich przedsiębiorstw (SME) i trzech centrów technologicznych (RTD). Głównym celem projektu jest przygotowanie prototypu systemu kampusowego odpowiadającego potrzebom i wymaganiom europejskiego środowiska uniwersyteckiego. Prace maja doprowadzić do przygotowania bezpiecznego i zestandaryzowanego system karty kampusowej, który przełamie istniejące dzisiaj bariery rozwoju systemów kampusowych oraz będzie wspierał wymianę studentów w obrębie uczelni europejskich.

Koncepcja przygotowania standardu uczelnianego systemu kartowego została przedstawiona przez członków organizacji European Campus Card Association (ECCA) skupiającej użytkowników i dostawców systemów karty kampusowej. Badania przeprowadzone przez ECCA jednoznacznie wskazały na potrzebę operatywności i mobilności w środowisku akademickim Europy. Stworzenie standardu karty kampusowej ułatwi zorganizowanie bezpiecznego dostępu do wielu usług I zasobów uczelnianych. Zapewni to również łatwość poruszania się studentów między uczelniami i korzystania z ich zasobów dzięki użyciu wspólnej karty, która posłuży jako elektroniczny identyfikator studenta i umożliwi dostęp do danych studenta przechowywanych w uczelnianych bazach.

Zestandaryzowany system karty studenckiej usprawni wymianę danych elektronicznych pomiędzy uczelniami korzystając z najnowszych technologii. Wiele uczelni wyższych w Europie wdrożyło systemy karty kampusowej aby zorganizować korzystanie przez studentów, pracowników i gości z różnych zasobów: dostęp do biblioteki, płatności w punktach handlowych i usługowych, dostęp do pomieszczeń rozliczanie wydruków i fotokopii itp. Ponieważ nie ma w tym obszarze standardów, systemy te pracują obecnie niezależnie od siebie, bez możliwości integracji.

Głównym celem projektu EECS jest dostarczenie standardów, ułatwienie mobilności studentów i interoperacyjności miedzy europejskimi systemami karty kampusowej. Cały projekt, składający się z kilku etapów, prowadzony jest w partnerstwie europejskich instytucji edukacji wyższej oraz dostawców systemów kart kampusowych. OPTeam SA jest jednym z sześciu europejskich członków konsorcjum, które realizuje zatwierdzony projekt. Grant przyznano ze środków 7 Programu Ramowego, największego mechanizmu finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Szczegóły
Wartość projektu 1 346 386,20 PLN
Wartość dofinansowania 738 411,72 PLN
Okres realizacji projektu 01.10.2013 r. – 31.05.2015 r.

„Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Szczegóły
Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie 1.6 Schemat A Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
Wartość projektu 2 462 329,62 PLN
Wartość dofinansowania 1 008 534,90 PLN
Okres realizacji projektu 02.09.2013 r. – 30.05.2015 r.
Szczegóły
Nazwa programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Wartość projektu 1 428 163,24 PLN
Wartość dofinansowania 573 580,03 PLN
Okres realizacji projektu 01.10.209 r. – 30.09.2011 r.
Szczegóły
Nazwa programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Wartość projektu 18 492 740,00 PLN
Wartość dofinansowania 9 003 700,00 PLN
Okres realizacji projektu 15.09.2008 r. – 31.07.2010 r.
Szczegóły
Nazwa programu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Wartość projektu 596 302,00 PLN
Wartość dofinansowania 596 302,00 PLN
Okres realizacji projektu 01.08.2008 r. – 30.09.2009 r.
Szczegóły
Nazwa programu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Wartość projektu 195 589,24 PLN
Wartość dofinansowania 97 794,62 PLN
Okres realizacji projektu 29.12.2006 r. – 30.04.2007 r.
Szczegóły
Nazwa programu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Wartość projektu 191 824,16 PLN
Wartość dofinansowania 95 912,08 PLN
Okres realizacji projektu 15.12.2004 r. – 30.07.2005 r.
Szczegóły
Nazwa programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Wartość projektu 43 950,00 EUR
Wartość dofinansowania 10 987,00 EUR
Okres realizacji projektu 15.10.2002 r. – 30.06.2003 r.